Op 26 februari wordt het concept-locatieplan in de raadscommissie Ruimte besproken.
Op 26 februari wordt het concept-locatieplan in de raadscommissie Ruimte besproken. (Foto: Gemeente Beuningen)

Hoe worden we in 2040 energieneutraal?

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er evenveel duurzame energie moet worden opgewekt als dat mensen gezamenlijk gebruiken. Om dat doel te behalen wil de gemeente huizen verduurzamen, sportaccommodaties en scholen 'vergroenen', elektrisch rijden stimuleren, huishoudens van het gas af helpen en werken aan duurzame bedrijventerreinen.

BEUNINGEN - Naast energiebesparing moet er in Beuningen ook nieuwe duurzame energie worden opgewekt. Maar hoe, waar en hoeveel? Om te bepalen waar de nieuwe groene energie in de gemeente Beuningen kan worden opgewekt, is de gemeente samen met de inwoners eind 2017 begonnen met een verkenning van de mogelijkheden en kansen, en de zorgen, wensen en ideeën van burgers.

Op basis van deze verkenning heeft de Gebiedsraad de mogelijkheden en randvoorwaarden voor zonne- en windenergie nader bekeken. Het uiteindelijke advies van de Gebiedsraad (het zogenaamde Locatieplan), geeft aan waar wind- en zonne-energie in de gemeente gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden. Het Locatieplan geeft geen definitieve locaties aan. Het traject om die te bepalen wordt in 2019 opgestart.

Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 17 januari is het advies van de Gebiedsraad aan de inwoners en betrokkenen gepresenteerd en kon men in gesprek met de Gebiedsraadleden. De belangrijkste aanbevelingen van de Gebiedsraad zijn: 1. Goede verdeling van de lusten en de lasten voor de omwonenden; 2. Beperken geluid van windmolens en voorkomen slagschaduw op burgerwoningen; 3. Wind wordt de ruggegraat van de duurzame energie-opwekking, aangevuld door zonne-energie in de verhouding 2:1. Dat betekent vier of vijf windturbines, aangevuld door maximaal 40 hectare aan zonnevelden in het Kommengebied (het agrarische gebied ten zuiden van de A73) en maximaal 20 hectare in het Oeverwallengebied. 4. Voor windmolens is een zoekzone gedefinieerd waarin windturbines geplaatst kunnen worden. Dit is het gebied ten zuiden van de A73 / Maas- en Waalweg. (Zie afbeelding) .

Om de 'lusten' en de 'lasten' op een goede manier te verdelen heeft de gebiedsraad keuzes gemaakt. Die gaan onder andere over het alléén plaatsen van windmolens en zonnevelden die economisch rendabel zijn, een compensatieregeling voor omwonenden en een participatiepakket voor grondeigenaren en omwonenden. Uiteraard betrekt men de direct omwonenden en grondeigenaren in alle fases van het proces.

Het plan van de gebiedsraad is nog een concept. Het concept is op de inloopavond op 17 januari aan bewoners en betrokkenen gepresenteerd. Op 26 februari wordt het concept 'Locatieplan' in de raadscommissie Ruimte besproken. In de raad van 12 maart wordt om een beslissing gevraagd.

Meer berichten