} Logo koerierbeuningen.nl


Foto: Pixabay

Grootschalig energie opwekken: het kán maar ben voorzichtig

Beuningen - Beuningen Nu & Morgen (BN&M) is na het advies van de Gebiedsraad overtuigd dat grootschalige energie-opwekking in Beuningen kán. Maar pas op voor de effecten voor het oeverwallengebied en de boeren, vindt de politieke partij.

"BN&M vindt dat we moeten werken aan een energie-neutrale toekomst. We houden daarbij de richting van de energievisie Energiek Beuningen aan: tal van maatregelen om energie te besparen maar óók grootschalige energieopwekking met gebruik van wind en zon. We blijven daarbij uitgaan van de inwoners: We gaan voor minimale overlast bij een maximale opbrengst. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten moeten voor onze inwoners kunnen zijn! Er moet een fonds komen voor duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten. We vragen nadere uitwerking van het advies om zonnevelden in het kwetsbare oeverwallengebied mogelijk te maken. Daarnaast vragen we voor de komgronden te onderzoeken hoe ondanks realisatie van zonnevelden een ongestoorde bedrijfsontwikkeling voor onze boeren mogelijk is. Tenslotte: de MER voor windmolens moet ook verder naar het westen kijken, langs de Maas en Waalweg."

BN&M vindt, dat we moeten werken aan een energie-neutrale toekomst

"We moeten minder fossiele brandstoffen gebruiken om klimaatverandering af te remmen. Nederland wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van "het buitenland" voor onze energievoorziening. Er zijn en komen steeds meer mogelijkheden om energie te besparen en om energie op te wekken. Denk bij opwekken van energie in ons land vooral aan wind- en zonnekracht. Het Rijk, de provincies, de gemeenten en vooral inwoners en bedrijven dragen met allerlei maatregelen fors bij aan de ambitieuze doelstellingen. Beuningen staat hierin dus niet alleen."

BN&M houdt de richting van de Energievisie Beuningen aan

"In januari 2017 stelde de gemeenteraad van Beuningen de energievisie Energiek Beuningen vast. BN&M en bijna alle overige partijen staan nog steeds vierkant achter deze energievisie. Daarin staat dat Beuningen moet bijdragen aan maatregelen die de gemeente energieneutraal maken. Een van die maatregelen is het grootschalig opwekken van energie door wind en zon. Alleen zo kunnen we energieneutraal zijn in 2040. Er moet bovenop energiebesparing in woningen en bedrijven, 731 Tera- joule grootschalig worden opgewekt met gebruik van wind en zon. Op basis van cijfers van 2015 moet je bij "grootschalig" denken aan 14 windmolens van 3 Megawatt per stuk of aan 140 hectaren zonnevelden. Onder meer om deze reden stelde de raad voorwaarden aan het nader onderzoek naar mogelijkheden in Beuningen."

BN&M blijft uitgaan van de inwoners: niet alleen lasten maar ook de lusten voor inwoners

"Met drukbezochte bewonersavonden in alle kerkdorpen kregen inwoners de gelegenheid hun zegje te doen en ideeën in te brengen. De inwoners zelf wezen brede zoekzones aan voor grootschalige energie- opwekking met wind en zon. Zij gaven aan, dat de inwoners niet alleen 'de lasten' moeten dragen maar ook van de voordelen moeten profiteren. Denk aan een lagere stroomrekening of een fonds voor duurzaamheids- en leefbaarheidssubsidies. Een aantal inwoners, voor- en tegenstanders, nam zitting in de Gebiedsraad, met het doel om het college en de gemeenteraad te adviseren over grootschalige opwekking van energie met wind en zon. Zij hielden inwoners en de gemeenteraad tussentijds op de hoogte van hun bevindingen. Groepen inwoners maakten (soms herhaaldelijk) gebruik van inspraak in de raadscommissie Ruimte en spraken met afzonderlijke fracties. Zij deelden hun zorgen en belangen met ons. We hebben goed naar hen geluisterd."

BN&M wil minimale overlast en maximale opbrengst

"Na deze intensieve periode van overleg en studie, adviseert de Gebiedsraad , dat plm. 244 Terajoule (één derde) moet worden opgewekt door 60 hectare zonnepanelen, verdeeld over het Kommen- en Oeverwallengebied. Verder moet plm. 487 Terajoule (twee derde) worden opgewekt door 4 tot 6 windmolens langs de A73, Knooppunt Ewijk en de N322 (Maas en Waalweg). Dit advies combineert twee belangrijke uitgangspunten: zo weinig mogelijk overlast en zo veel mogelijk opbrengst. Gehoord de inwoners heeft BN&M samen met andere fracties nadere voorwaarden gesteld."

"BN&M wil het kwetsbare oeverwallengebied zoveel mogelijk beschermen tegen grootschalige ontwikkelingen. Het aanleggen van zonnevelden moet daar aan extra randvoorwaarden voldoen. Daarnaast moet een ongestoorde bedrijfsontwikkeling voor onze boeren op de komgronden mogelijk blijven. De Milieu Effect Rapportage (MER) voor windmolens mag verder naar het westen kijken, langs de Maas en Waalweg. BN&M vindt dat inwoners door deelname in een energiecoöperatie voor 50 procent deelnemer moeten zijn in een te realiseren windpark."

Meer berichten